Vedtægter for "Grundejerforeningen Kildeholm IV"

Vedtægterne findes også i PDF her.

§ 1.

Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV".

Foreningens hjemsted er Ølstykke.

§ 2.

Foreningens formål er dels at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder at administrere kvarterets fællesanliggender, hvorunder bl.a. henhører foranstaltning og finansiering af den fornødne byggemodning af medlemmernes parceller, vedligeholdelse og renholdelse af fælles arealer, veje, kloak, rensningsanlæg og renovation i det omfang, denne administration ikke overtages af det offentlige, dels at sørge for god ordens opretholdelse medlemmerne imellem, herunder at medvirke til bilæggelse af disses indbyrdes tvistigheder.

§ 3.

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af følgende ejendomme: Matr. nr. 12 g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef og eg, alle af Ølstykke by og sogn. (Forannævnte 131 parceller udgør de oprindelige medlemmer). Endvidere matr. nr. 12 a, mx, my, mz, mæ, mø, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni og nk, alle af Ølstykke by og sogn. Yderligere de til enhver tid værende ejere af de 17 (21) parceller beliggende nord og øst for den oprindelige udstykning, jfr. partiel byplanvedtægt nr. 4. Medlemskabet for sidstnævnte 17 (21) parceller træder dog først i kraft ved byggemodningens påbegyndelse.

Anførte ejere har både ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

§ 4.

Foreningens medlemmer skal være pligtige at medvirke til og deltage i den byggemodningsfinansiering samt at medvirke til de byggemodningsforanstaltninger, som foreningens kompetente organer måtte vedtage, og som af kommunen gøres til en betingelse for byggetilladelse og bygningsattest. Foreningens medlemmer skal være berettigede til på den enkelte parcel at opføre en eenfamiliesbolig, der skal respektere byggelinien mod vejen, men som i øvrigt under overholdelse af landsbyggeloven og kommunens bygningsreglement skal kunne bebygges i en længde, der er større end de 15 meter, som er angivet i den på parcellerne den 30/8 1963 tinglyste deklaration, hvorved bemærkes, at det vil være en af grundejerforeningens første opgaver at søge deklarationen ændret i så henseende.

§ 5.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden inden den 15. april.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 medlemmer rejser skriftligt krav herom til formanden med angivelse af dagsorden.

§ 8.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved brevlig meddelelse til medlemmerne, indeholdende oplysning om mødested, mødetid samt dagsorden.

Ved indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling vedlægges et eksemplar af årsregnskabet. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 9.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, dog kan der kun afgives én stemme pr. ejendom. Er et stemmeberettiget medlem forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, overgår retten til at stemme og til i det hele at repræsentere det pågældende medlem til medlemmets ægtefælle, medmindre det pågældende medlem skriftligt og inden generalforsamlingens påbegyndelse overfor formanden har tilkendegivet andet. Stemmeretten skal udøves ved personlig nærværelse, dog for så vidt angår aktieselskaber, foreninger og andre juridiske personer ifølge fuldmagt.

§ 10.

Beslutninger på generalforsamling vedtages med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige grundejere. Såfremt dette kvalificerede flertal ikke opnås på første generalforsamling, indkaldes med en måneds varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændring kan vedtages af 2/3 af de mødte medlemmer.

§ 11.

På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne efter den fastsatte dagsorden. Dirigenten har den øverste myndighed. Dirigenten og sekretæren underskriver forhandlingsprotokoller.

§ 12.

Såfremt et medlem fremsætter krav derom, anvendes skriftlig afstemning.

§ 13.

Dagsordenen skal ved ordinære generalforsamlinger indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Forslag til budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Valg af suppleanter for revisorerne.

10. Eventuelt. Der kan hverken på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling træffes beslutning om et punkt, som ikke har været optaget særskilt på dagsordenen.

§ 14.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær.

Sekretæren fungerer i formandens sted under dennes fravær.

Herudover vælger generalforsamlingen 3 suppleanter.

Valgbar til foreningens bestyrelse er foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Af bestyrelsen afgår hvert andet år henholdsvis 2 a 3 medlemmer. Efter forløbet af første valgperiode afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.

De afgåede medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsens suppleanter afgår hvert år, men kan ligeledes genvælges.

Valg sker ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.

Foreningens regnskab gennemgås af 2 revisorer. Disse vælges ligeledes blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer og afgår hvert år, men kan genvælges.

For revisorerne vælges 2 suppleanter.

§ 15.

Der afholdes bestyrelsesmøde efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer overfor formanden fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Referat af hvert bestyrelsesmøde indføres af sekretæren i bestyrelsens forhandlingsprotokol, der underskrives af de mødende medlemmer. Hvervene som bestyrelsesmedlem, revisor og suppleant er ulønnet.

§ 16.

Foreningen tegnes i enhver henseende af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

Udover det på generalforsamlingen godkendte budget kan bestyrelsen kun anvende foreningens pengemidler til den daglige drift og vedligeholdelse.

§ 17.

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og fortsætter uændret, indtil en ændring efter at være optaget på dagsordenen måtte være vedtaget af generalforsamlingen.

Medlemmerne er pligtige at betale medlemskontingent efter generalforsamlingens bestemmelse.

Kontingentet indbetales til kassereren. Det opkræves forud pr. den 1. april.

§ 18.

Det er ethvert medlems pligt at holde bestyrelsen underrettet om sin bopæl samt ved salg af sin ejendom at meddele kassereren dette tillige med den nye ejers navn og adresse.

§ 19.

Foreningens regnskaber løber fra 1. april til 31. marts. Første regnskabsår går dog fra foreningens stiftelse til 31. marts 1969.

§ 20.

Såfremt et medlem ikke inden udløbet af hver april måned har betalt sit kontingent, meddeles der ham ved skriftlig påmindelse 14 dages varsel, hvorefter bestyrelsen har ret til at inddrive fordringen ved retsforfølgning.

Medlemmernes stemmeret er betinget af, at de ikke er i restance med kontingentbetalingen.

Såfremt en lovlig, vedtagen beslutning ikke respekteres af den enkelte grundejer, kan beslutningen iværksættes af foreningen for den pågældende grundejers regning.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 18.3.1968 samt ændringer vedtaget den 17.12.1976. København, den 6. april 1977.

Rev. 050923a